Ngôn ngữ lập trình C/Xét điều kiện/Chọn Lựa có điều kiện

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

 Điều_Kiện_Chọn_Lựa ? Chọn_Lựa_1 : Chọn_Lựa_1

Thí dụ[edit]

  z = (a>b) ? a : b;

Dòng lệnh trên tương đương với

   if (a>b)
   {
    z = a;
   }
   else
   {
    z=b;
   }

Nếu a > b, z = a bằng không z = b