Ngôn ngữ lập trình C/Xét điều kiện/If

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

  if (<biểu thức>)
  {
   <mệnh đề1>
  }

Thí Dụ[edit]

  if (a>b)
  {
   printf("a is greater than b");
  }