Ngôn ngữ lập trình C/Xét điều kiện/If .. Else

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cú pháp[edit]

  if (<biểu thức>)
  {
   <mệnh đề1>
  }
  Else
  {
   <mệnh đề1>
  }

Thí Dụ[edit]

  if (a>b)
  {
   printf("a is greater than b");
  }
  Else
  {
   printf("a is not greater than b");
  }


Trong dạng này, nếu phần trong ngoặc đơn có giá trị khác 0 hay có giá trị "đúng" (true) thì dòng điều khiển sẽ chuyển vào để thực thi <mệnh đề1>. Nếu trong câu lệnh if có thêm từ khóa else thì <mệnh đề2> sẽ được thực thi một ki <biểu thức> có giá trị 0 hay giá trị "sai".

Nhắc lại: như trên thì vị trí mỗi mệnh đề đều có thể thay bằng một khối mã.

Trong cách viết mã lồng nhau phức tạp bao gồm nhiều mệnh đề if thì từ khóa else sẽ được gán vào mệnh đề if phía trên gần nhất nào chưa được ghép. Để tránh sự nhầm lẫn cách tốt nhất là lồng chúng vào trong các dấu {}.