Ngôn ngữ lập trình C/Xét điều kiện/Switch

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

 switch (<biểu thức X>)
 {
   case <hằng H1> : 
<mệnh đề M1>
case <hằng H2> :
<mệnh đề M2>
break;
case <hằng H3> :
<mệnh đề M3>
default :
<mệnh đề Mdefault>
}

Thí Dụ[edit]

switch (ch)
       { case "I' :themsv() ;break ;
         case ' I ' : timkiem( ) ; break ;
         case ' L; : loaibo( ) ;break ;
         case ' D' : lietke( ) ; break ;
         case ' Q ' : exit (1) ; break ;
         default : break ;
      }