Ngôn ngữ lập trình C/Xuất nhập thong tin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhập xuất và tính toán[edit]

 • Mệnh lệnh cout (trong C++) hoặc printf (trong C) để xuất dữ liệu ra màn hình.
 • Mệnh lệnh cin (đối với C++) hoặc scanf (đối với C).

Ví dụ[edit]

Chương trình nhập từ bàn phím và tính tổng 2 số vừa nhập

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, sum; // khai báo các biến có kiểu nguyên
  cout << "A = "; // in ra dòng chữ "A = "
  cin >> A; // người dùng nhập vào một số kiểu nguyên và lưu giá trị vào biến A
  cout << "B = "; // in ra dòng chữ "B = "
  cin >> B; // người dùng nhập vào một số kiểu nguyên và lưu giá trị vào biến B
  sum = A + B; // tính tổng A+B và lưu vào biến sum
  cout << "Tong cua A va B = " << sum << endl;
}
Ký hiệu endl (end line) dùng để kết thúc dòng để in dòng mới, có thể thay endl bằng \n.