Ngũ ngôn bát cú

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ ngũ ngôn bát cú là một thể lọai thơ có 8 câu 5 chữ


Khen Trần bình trọng
Giỏi thay! Trần-bình-Trọng.
Dòng dõi Lê-Đại-Hành.[1]
Đánh giặc dư tài mạnh,
Đền vua một tiết trinh.
Bắc vương như để nhục,
Nam quỉ cũng còn vinh!
Cứng cỏi nhời trung liệt,
Nghìn thu tỏ đại danh!


Xem them[edit]