Ngũ ngôn tứ tuyệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ Thất ngôn tứ tuyệt là một thể lọai thơ có 4 câu 7 chữ


Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.


Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Danh sách ngũ ngôn tứ tuyệt[edit]