Ngữ văn 10/Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ nhằm mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động,...

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm có 2 quá trình[edit]

- Tạo lập văn bản (do người nói, người viết thực hiện)

- Lĩnh hội văn bản (do người nghe, người đọc thực hiện)

→ Hai quá trình này diễn ra trong quan hệ tương tác với nhau

Các nhân tố giao tiếp[edit]

Nhân vật giao tiếp: Ai nói, ai viết, với với ai, viết cho ai?

Hoàn cảnh giao tiếp: Nói, viết trong hoàn cảnh nào, ở đâu, khi nào?

Nội dung giao tiếp: Nói, viết cái gì, về cái gì?

Mục đích giao tiếp: Nói, viết để làm gì, nhằm mục đích gì?

Phương tiện và cách thức giao tiếp: Nói viết như thế nào, bằng phương tiện gì?

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, 2019