Ngữ văn 8/Hành động nói

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

Người ta dựa theo mục đích của hành động nói mà đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói thường gặp là hỏi, trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán,...), điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức,...), hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.

Mỗi hành động nói có thể được thể hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp).[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Ngữ Văn 8, tập hai - tr.62, 63, 71