Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.
  • Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề ; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó ; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.
  • Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc ; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp ; lời văn chính xác, sống động.

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 9/1 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 21 ; Bài : Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.