Nghi Lễ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nghi Lễ[edit]

Nghi lễ là bộ quy tắc ứng xử mô tả kỳ vọng về ứng xử xã hội theo thông lệ đương thời trong một xã hội, tầng lớp hoặc nhóm xã hội hoặc nhóm.