Nhạc nền (bgsound)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML dùng để nhúng nhạc nền trong trang mạng

Cú pháp[edit]

<bgsound src="tên_nhạc.wav" loop="infinite | 1, 2, 3, ..." autostart="true|false"><bgsound>

Tham số[edit]

src - Tên nhac
loop - vào vòng
autostart - Tự động khởi động

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị