Nhiệt độ chuẩn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một số nhiệt độ đo lường chuẩn

Nhiệt độ chuẩn
Nhiệt Độ Phòng
Nhiệt Độ Đông Đặc
Nhiệt Độ Bốc Hơi