Nhiệt và vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thí nghiệm nhiệt[edit]

Thí nghiệm về tương tác nhiệt và vật cho thấy

  • Vật có màu tối và mỏng dể hấp thụ năng lượng nhiệt hơm vật có màu sáng và dày
Quần áo mỏng có màu sáng mau khô hơn quần áo dày có màu tối
  • Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp
Nhiệt Truyền T2 → T1
Nhiệt Truyền T1 → T2
Không có Nhiệt truyền
  • Nhiệt truyền qua vật tạo ra thay đổi Nhiệt độ trên vật

Nhiệt truyền qua vật[edit]

Nhiệt cảm[edit]

Nhiệt cảm, Nhiệt lượng hấp thụ của vật tỉ lệ với Khối lượng , thay đổi nhiệt độ và khả năng hấp thụ nhiệt của vật

Nhiệt dẩn[edit]

  • Vật dẩn nhiệt đến mức cao nhứt ở tần số ngưởng ở mức năng lượng lượng tử và phát ra ánh sáng thấy được

Nhiệt phóng xạ[edit]

  • Trên tần số ngưởng , vật không còn dẩn nhiệt . Năng lượng khác biệt giửa năng lượng nhiệt và năng lượng lượng tử được dùng vào việc giải thoát điện tử khỏi nguyên tử vật chất
. Với