Niết-bàn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Niết-bàn có nghỉa "thổi tắt", "dập tắt" . Khi ngọn lửa tham lam, sân hận, ngu si đã bị dập tắt, con người đạt đến cỏi Niết bàn