Not

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Not
  1. Không

Examples[edit]

  • Not a problem
Không thành vấn đề
  • Not a chance
Không được
  • Not bad
Không tệ
  • Not at all
Không gì hết