Nothing

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Nothing
  1. Không gì

Examples[edit]

  • Nothing is perfect
Không gì toàn diện
  • Nothing comes from nothing
Không gì tự nhiên có
  • Nothing is absolute
Không gì là tuyệt đối