On

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
On
 1. Tiếp nối / Tiếp diển
 2. Vào lúc
 3. Đúng
 4. Trên
 5. Liên tục

Examples[edit]

 • On time
Đúng giờ
 • On and on
Nối tiếp / liên tục
 • On the house
Miển phí ( Nhà chủ trả)
 • On the way
Trên đường đến
 • On cloud nine
Trên chin tần mây (Hớn hở , mừng gởi)
 • Your on
Chấp thuận
 • The show is on