Pascal/Въведение

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Информатика

Уроци
Урок 1 :Въведение
Урок 2 :Променливи и типове
Урок 3 :Условия
Урок 4 :Цикли
Урок 5 :Масиви
Урок 6 :Константи
Урок 7 :Процедури и функции
Упражнение
Упражнение :Упражнения І


Целта на този урок е да въведе читателя в езика Pascal, използвайки програмата "Hello world!". Започването на изучаването на нов компютърен език с тази програма се е превърнало в традиция.

Hello world![edit]

Стартирайте компилатора, който сте избрали и напишете следния текст (сорс код):

program Hello;
begin
 write('Hello world!');
end.

Когато компилирате програмата и я пуснете компилаторът показва текста Hello world! и отново се връща към сорс кода. За да се върнете към текста написан от програмата е нужно да изберете от менюто Debug/User screen или Alt+F5. Както можете да се досетите редът с текст write('Hello world!'); съдържа командата за изписване на текста на екрана. Нека разгледаме програмата ред по ред:

program[edit]

Следният ред съдържа запазената дума program, която няма отношение към изпълняването на кода на самта програма. В езика паскал всяка комадна е последвана от ;.

program Hello;

begin и end[edit]

Думите begin и end маркират началото и крaя на програмата. Забележете, че след end се поставя точка. Това е така само, когато end маркира края на програмата. Други случаи ще се разгледат в по-нататъчни уроци.

begin
end.

read и write[edit]

С командата write('Hello world!'); се изписва текста във скобите на екрана. При повторно пускане на програмата ще забележите, че тя изписва текста в скобите един след друг без да минава на нов ред (Hello world!Hello world!). Преминаването на нов ред след изписването на текста в скобите се задава чрез командата writeln, тоест кода:

program Hello;
begin
 writeln('Hello world!');
end.

ще отпечата "Hello world!" и ще мине на нов ред, след което програмата ще приключи и ще се върне към сорс кода. За да накарате програмата да изчака натискането на клавишът ентър от клавиатурата за да се върне към сорс кода се използва командата readln;. Тази команда се поставя след командата write('Hello world!');, защото логически следва след нея, а компилаторът изпълнява командите според последовтелността им в сорс кода. Така програма със следния код би изписала на екрана Hello world!, след което би изчакала натискането на клавиша ентър преди да се върне към сорс кода:

program Hello;
begin
 writeln('Hello world!');
 readln;
end.

Този код обаче ще остави един свободен ред между надписите при повторно пускане на програмата, тъй като и командата readln и writeln преминават на нов ред. За да се избегне празния ред може да се използва командата write:

program Hello;
begin
 write('Hello world!');
 readln;
end.

Командата write може да се използва не само за да изписва фиксиран текст. Пример за това е следния сорс код:

program Primer1;
begin
 write('1+2=');
 writeln(1+2);
 readln;
end.

Тази програма изписва "1+2=3" и минава на нов ред. Командата write('1+2='); изписва тестът "1+2=", тъй като този тест е в кавички, а командата writeln(1+2); извършва действието в скобите и изпечатва резултатът. Пасал позволява двете команди да се обединят в една по следния начин: writeln('1+2=', 1+2); Командата отпечатва целия текст "1+2=3" и преминава на нов ред.