Jump to content

Phân số tối giản

From Wikiversity

Phân số tối giản là phân số nhỏ nhất không thể tối giản hơn nữa. Thí dụ như phân số la phân số tối giản của phân số