Jump to content

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

From Wikiversity

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh

Ứng dụng[edit]