Jump to content

Phương trình đạo hàm giảm thiểu

From Wikiversity

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh