Phương trình hóa học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình hóa học[edit]

Phương trình hóa học là một phương trình toán dùng để biểu diển tương tác giửa hai chất hóa học để tạo ra chất mới

Chất 1 + Chất 2 = Chất 3

Mọi phương trình hóa học có 2 vế

Vế trái bao gồm các chất tham gia phản ứng hóa hoc . Chất 1 + Chất 2
Vế phải bao gồm chất mới tạo từ phản ứng hóa học . Chất 3


Thí dụ


Cân bằng phương trình hóa học[edit]

Phương trình hóa học được cân bằng khi các Phân tử vế trái bằng các phân tử vế phải

Phân tử[edit]

Mô hình phân tử nước H2O

Phân tử là phần tử nhỏ nhất của một chất hóa học tinh khiết mà vẫn còn giữ được thành phần hợp chất hóa học cùng với các tính chất của hợp chất này .

  1. Phân tử được hình thành từ Liên kết hóa học của nhiều Nguyên tố hóa học
  2. Số lượng phân tử tham gia phản ứng được định bởi một số Nguyên dương ở trước Số nguyên tố


Một nguyên tử nước tạo từ hai nguyên tố Hy Dro và một nguyên tố Ô Xy

Hai phân tử nước tạo từ nguyên tử nước như sau