Phương trình lũy thừa đặc biệt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát[edit]


Giải phương trình[edit]


Nghiệm của phương trình[edit]