Phương trình luỹ thừa bậc nhứt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tong quát[edit]

Nghiem phuong trinh[edit]

Chung minh[edit]