Phản ứng trao đổi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phản ứng hóa học tìm thấy từ tương tác giửa kim loại và Axit

Axit + Bazo = Muối + Nước
Axit + Kim Loại = Muối Kim Loại + Anion or Cathon

Thí Dụ