Play

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Play
 1. Chơi
 2. Làm

Verb + Preposition[edit]

 • Play on
Chơi tiếp
 • Play off
Nghỉ chơi
 • Play out
Chơi hết mình
 • Play along
Chơi theo
 • Play by
Chơi với
 • Play over
Chơi lại

Examples[edit]

 • Play again
Chơi lại lần nửa
 • Play by rule
Làm đúng luật
 • Play by ear
Nghe đúng
 • Play with fire
Đuà với lửa