Q

From Wikiversity
  • Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu.
Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.


  • Quảng Nam có núi ngũ hành,
Có sông Chợ Củi, có thành Đồng Dương.


  • Quan văn mất một đồng tiền,
Xem bằng quan võ mất quyền quận công.