Quả

From Wikiversity

Quả là một loại sinh vật tạo ra từ hoa . Thí dụ như Bầu , Bí , Khoai lang, Khoai tây ...

Quả không hột[edit]

Quả có hột[edit]