Quan hệ vua - tôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sách Đại học có câu:

Làm vua thì hết mình thực hiện đức nhân. Làm bề tôi thì hết mình thực hiện đức kính. Làm con thì hết mình thực hiện đức hiếu. Làm cha thì hết mình thực hiện đức từ. Cùng người trong nước quan hệ với nhau phải hết mình thực hiện đức tín

Trung thành đối với vua[edit]

Trong quan hệ vua tôi, Khổng Tử đề cao sự trung thành đối với nhà nước quân chủ

Vua sử dụng bề tôi phải theo lễ, bề tôi phụng thờ vua phải theo trung

Bàn luận về lòng trung thành, Khổng Tử nói

Yêu con mà không dạy con phải chịu khó nhọc được ư ? Trung với vua mà không khuyên can vua theo đường chính ư ?.