Quang tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tử phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia tạo nên Quang tuyến . Có 3 loại Quang tuyến được tìm thấy Quang tử alpha, Quang tử beta, Quang tử gamma có các đặc tính sau


Quang tử Quang tử alpha Quang tử beta Quang tử gamma
Ký hiệu
Khối lượng
Năng lượng
Động lượng