Quyền tự do ngôn luận

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý vào những vấn đề chung của đất nước, của xã hội. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tín theo quy định của pháp luật; công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở (tổ dân phố, trường, lớp,...); trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua quyền tự do báo chí); kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri; hoặc góp ý vào các dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng,... Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phân xây dựng nhà nước và quản lí xã hội. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.[1]

Tham khảo[edit]

  1. Điều 25, Hiến pháp 2013; SGK GDCD 8 tr.52-53