Quy định Kitô giáo

From Wikiversity

Mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh thánh, được Thiên Chúa (Gia-vê) phán truyền Môi-sê ở núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò quan trọng trong Do Thái giáo và Kitô giáo.


Mười điều răn theo sự sắp xếp của các giáo phái Kitô giáo
Nội dung cơ bản Do Thái giáo (Talmudic) Anh giáo, Cải cách, một số phái Kitô giáo Chính Thống giáo Công giáo Tin Lành
Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu 1 1 lời đầu
Ngươi không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta 2 1 1
Ngươi không được tạc tượng vẽ hình để thờ 2 2 2
Ngươi không được dùng danh thánh Chúa cách bất xứng 3 3 3 2 3
Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 4
Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 5
Ngươi không được hãm hại người khác 6 6 6 5 6
Ngươi không được dâm dục 7 7 7 6 7
Ngươi không được trộm cắp 8 8 8 7 8
Ngươi không được làm chứng dối 9 9 9 8 9
Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác 10 10 10 9 10
Ngươi không được ham muốn chiếm đoạt của cải người khác 10