R

From Wikiversity
 • Ra đi là sự đã liều,
Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa.


 • Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu bực mình.


 • Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.


 • Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.


 • Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả me chua trên rừng.
Em ơi chua, ngọt đã từng,
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau.


 • Ruộng đồng mặc sức chim bay,
Nước sông lai láng cá bầy đua bơi.


 • Rừng có mạch, vách có tai,
Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay.


 • Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn,
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?


 • Ra đi ngó trước ngó sau,
Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồn.


 • Ra đường bà nọ bà kia,
Về nhà không khỏi cái nia cái sàng.
Ra đường võng lộng nghêng ngang,
Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi ?


 • Ra sông mới biết cạn sâu,
Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò.


 • Ra về bụng nhớ người thương,
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!


 • Ra về ruột nọ quặn đau
Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi.
Rau muống bắt cuống rau răm,
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay.


 • Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng,
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta.


 • Rau răm hái ngọn còn tươi,
Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay.
Kể chi những chuyện trước đây,
Lòng em tưởng những núi này, non kia.


 • Rèm xưa ba bức mành manh,
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu.


 • Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,
Thương người quân tử lạc loài tới đây.


 • Rồng nằm bể cạn phơi râu,
Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi.


 • Ru con con ngủ cho rồi,
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.


 • Ruộng ai thì nấy đắp bờ,
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công.


 • Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.


 • Rượu lạt uống lắm cũng say,

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.


 • Rượu nằm trong nhạo chờ nem,
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình.


 • Rừng như biển thánh khôn dò,
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra.