RLC nối tiếp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện điện tử của 3 linh kiện điện tử R, L và C mắc nối tiếp với nhau

RLC series circuit.png

R,C,L≠0=[edit]

Ỏ trạng thái cân bằng

Nghiệm phương trình

Một nghiệm thực . .
Hai nghiệm thực . .
Hai nghiệm phức . .

Ở trạng thái đồng bộ .

R=0[edit]

Ở trạng thái cân bằng,

150px


Ở trạng thái đồng bộ , .

Standing Wave.PNG

L=0[edit]

Ở trạng thái cân bằng ,

C=0[edit]

Ở trạng thái cân bằng ,

C, R=0[edit]

Ở trạng thái cân bằng ,

Onde electromagnetique.svg


Ở trạng thái đồng bộ ,

Onde electromagnetique.svg