Jump to content

Sách Phúc âm

From Wikiversity

Trọng tâm của các sách Phúc âm là cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su:

* Gọi là nhóm Phúc Âm Nhất Lãm (hoặc Phúc Âm Đồng quan)