Sách Phúc âm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trọng tâm của các sách Phúc âm là cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su:

* Gọi là nhóm Phúc Âm Nhất Lãm (hoặc Phúc Âm Đồng quan)