Sách Tiên tri

From Wikiversity

Các sách Tiên tri hoặc Ngôn sứ (Nevi’im) thuật lại sự trỗi dậy của vương triều Do Thái, sự chia cắt đất nước thành hai vương quốc, và những nhà tiên tri (ngôn sứ), những người nhân danh Thiên Chúa đến để rao truyền sự đoán phạt trên các quân vương và Con dân Israel. Các sách này khép lại với ghi chép về sự kiện người Assyria xâm chiếm Vương quốc Israel và người Babylon chiếm đóng Vương quốc Judah, cùng sự phá hủy Đền thờ tại Jerusalem. Trong ngày Sabbath, người Do Thái vẫn đọc những phần khác nhau của các sách tiên tri. Còn sách Jonah được đọc trong ngày lễ Yom Kippur.

Sách Tiên tri[edit]

Theo truyền thống Do Thái, phần Tiên tri được chia thành 8 sách. Tám sách này là

1. Sách Giôsuê hoặc Yehoshua [יהושע]

2. Sách Thủ Lãnh - Shoftim [ שופטים]

3. Sách Samuen hoặc Shmu’el' [שמואל] (Sách Samuel thường được chia thành 2 sách thứ nhất và thứ nhì; nhân vật Samuel có thể được xem là Quan Xét cuối cùng (các con trai của ông được chỉ định làm quan xét nhưng bị dân chúng khước từ), ông cũng được xem là người đầu tiên trong số các nhà tiên tri; ông là người thay mặt dân chúng nài xin Thiên Chúa chọn và xức dầu vị vua đầu tiên của dân Israel).

4. Sách Các Vua hoặc Melakhim [מלכים] (thường được chia thành hai sách)

5. Sách Isaia hoặc Yeshvahu [ישעיהו]

6. Sách Giêrêmia hoặc Yirmiyahu [ירמיהו]

7. Sách Êdêkien hoặc Yehezq’el [יחזקאל]

8. Các sách Tiên tri hoặc Mười hai Ngôn sứ nhỏ [Trei Asarתרי עשר]

  1. Hosea hoặc Hoshea [הושע]
  2. Joel hoặc Yo'el [יואל]
  3. Amos [עמוס]
  4. Obadiah hoặc Ovadyah [עבדיה]
  5. Jonah hoặc Yonah [יונה]
  6. Micah hoặc Mikhah [מיכה]
  7. Nahum hoặc Nachum [נחום]
  8. Habakkuk hoặc Habaquq [חבקוק]
  9. Zephaniah hoặc Tsefania [צפניה]
  10. Haggai [חגי]
  11. Zechariah hoặc Zekharia [זכריה]
  12. Malachi hoặc Malakhi [מלאכי]

Ngũ Thư và các sách Tiên tri đều là những thiên anh hùng ca, dù ở đây không thể tìm thấy những nhân vật anh hùng (Moses và David, trong nhiều khía cạnh, có thể xem như là đối nghịch với hình ảnh anh hùng; có người xem toàn thể Con dân Israel là anh hùng, hoặc nhiều người khác chỉ chọn một anh hùng duy nhất, Thiên Chúa).