Sóng Sin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng có Hàm số sóng của một hàm số lượng giác có dạng tổng quát sau

Thoả mản một Phương trình sóng có dạng của một phương trình đạo hàm có dạng tổng quát sau

Sóng Sin tần số cao[edit]

Với một sóng Sin co đường dài sóng

Tính Chất Ký Hiệu Công Thức
Bước Sóng
Thời Gian
Vận Tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng

Sóng Sin tần số thấp[edit]

Với một sóng Sin co đường dài sóng

Tính Chất Ký Hiệu Công Thức
Bước Sóng
Thời Gian
Vận Tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng