Số ảo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Số ảo đại diện cho . Số ảo có ký hiệu . Vậy

Số ảo nghịch

Toán số ảo[edit]

Toán cộng , trừ , nhân , chia Số ảo với 0

Toán cộng , trừ , nhân , chia Số ảo với chính nó

Luỹ thừa của j

Luỹ thừa của -j