Số chẳn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tất cả mọi số chia hết cho 2 được gọi là số chẳn . Số chẳn có ký hiệu . Tập hợp các con số 0-9 trong hệ số thập phân chia hết cho 2

Ti'nh cha^'t[edit]

Tất cả mọi số sau đều là số chần

  • Bội số của 2 . Thí dụ như 2x3=6
  • Các số có số tận cùng là một số chẳn . Thí dụ như 32
  • Các số có số tận cùng là số 0 . Thí dụ như 60