Jump to content

Số nguyên

From Wikiversity

Định nghỉa[edit]

Số Nguyên có ký hiệu đại số đại diện cho ba loại số Số nguyên dương , Số nguyên âmSố không . Ký hiệu tổng quát của số nguyên

Các số sau đây đều là số nguyên âm

Các số sau đây đều là số nguyên dương

Số không

Toán số nguyên[edit]

  • Cộng trừ nhân chia số nguyên với số không
  • Cộng trừ nhân chia số nguyên dương với số nguyên âm
  • Cộng trừ nhân chia số nguyên dương với số nguyên dương
  • Lũy thừa số nguyên
với
với
  • Căn số nguyên ||
  • Toán lũy thừa số nguyên dương 0
  • Toán lũy thừa số nguyên dương
  • Toán lũy thừa số nguyên dương âm
. . Với