Số phức

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Số phức[edit]

Số phức là một số đại số tạo ra từ một số thực và một số ảo được biểu diển bang toán như sau

  1. hay

Với

- Số thực
- Số ảo

Số phức nghịch[edit]

  1. hay


Toán số phức[edit]

Với 2 số phức

Phép toán Công thức
Toán cộng
Toán trừ
Toán nhân
Toán chia


Với 2 số phức

Phép toán Công thức
Toán cộng
Toán trừ
Toán nhân
Toán chia