Sốc văn hóa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sốc văn hóa đề cập đến sự lo lắng và cảm giác (ngạc nhiên, mất phương hướng, không chắc chắn, nhầm lẫn, v.v.) cảm thấy khi mọi người phải hoạt động trong một môi trường văn hóa hoặc xã hội hoàn toàn khác , chẳng hạn như nước ngoài.Nó phát triển từ những khó khăn trong việc đồng hóa văn hóa mới , gây khó khăn trong việc biết cái gì là phù hợp và cái gì không. Điều này thường được kết hợp một sự không thích hoặc thậm chí ghê tởm ( đạo đức hoặc thẩm mỹ ) với các khía cạnh nhất định của văn hóa mới hoặc khác biệt. Thuật ngữ này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1954 bởi Kalvero Oberg .

Tài liệu tham khảo[edit]

  1. Adler, P. S. (1975). The transitional experience: An alternative view of culture shock. Journal of Humanistic Psychology, 15, 13–23.
  2. Anderson, B. G. (1971). Adaptive aspects of culture shock. American Anthropologist, 73, 1121–1125.
  3. Pantelidou, S., & Craig, T. K. J. (2006). Culture shock and social support. Social Psychiatry, 41, 777–781.
  4. Smith, M. Z. (2006).The continuing process of cultural adjustment. The International Journal of Humanities and Peace, 49, 39–41.
  5. Storti, C. (1990). The art of crossing cultures. Publisher location: Intercultural Press.
  6. Winkelman, M. (1994). Cultural shock and adaptation. Journal of Counseling & Development, 73, 121-126.