Sự nổi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nếu thả một vật trong lòng chất lỏng thì:

  • Vật nổi lên khi lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lượng P: FA > P
  • Vật chìm xuống khi lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P
  • Vật lơ lửng khi lực đẩy Archimedes bằng trọng lượng P: FA = P

Độ lớn của lực đẩy Archimedes khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng[edit]

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Archimedes là: FA = d.V, trong đó:

  • V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng.
  • d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

Tham khảo[edit]