Set

From Wikiversity
Set
  1. Xắp đặt
  2. Làm cho

Verb+Preposition[edit]

  • Set out
Đưa ra / Đặt ra
  • Set in
Bắt đầu
  • Set up
Cài đặt

Examples[edit]

  • Set it on fire
Châm lửa đốt cháy
  • Set him free
Thả anh ấy ra
  • When the cold weather sets in
Khi trời bắt đầu lạnh