Sinh học 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng[edit]

 • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Bài 3: Thoát hơi nước
 • Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
 • Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
 • Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
 • Bài 22: Ôn tập chương 1

Chương 2: Cảm ứng[edit]

 • Bài 23: Hướng động
 • Bài 24: Ứng động
 • Bài 25: Thực hành: Hướng động
 • Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Bài 30: Truyền tin qua xináp
 • Bài 31: Tập tính của động vật
 • Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
 • Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển[edit]

 • Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Bài 35: Hoocmôn thực vật
 • Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
 • Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương 4: Sinh sản[edit]

 • Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
 • Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Bài 48: Ôn tập chương 2, 3 và 4