Some

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Some
Một số / Một ít

Examples[edit]

  • Some of us
Một số chúng tôi

[edit]

  • Somewhat
Hơi
  • Somehow
  • Somehow , somewhat
Bằng mọi giá
  • Someday / Some other time
Một ngày nào đó
  • Someone
Nhân vật / Ai đó