Speak

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Speak
Nói

Verb+Preposition[edit]

 • Speak out
Nói hết
 • Speak about
Nói gì
 • Speak up
Nói lớn
 • Speak with
Nói với

Examples[edit]

 • May I speak to Mr A ?
Tôi có thể nói chuyện với ông A ?
 • Speaking
Đang nói
 • Speak out one's mind
Nói hết những gì mình nghỉ
 • Speak for
Nói cho ai
 • Who you speak for ?
Anh nói cho ai ?
 • Action speaks for itself
Hành động tự nói cho chính nó
 • Actions speak louder than words
Hành động có giá trị hơn lời nói
 • See no evil, hear no evil, speak no evil
Không thấy , Không nghe , Không nói xấu