Tính chất nhiệt điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Nhiệt điện từ Điện từ nhiệt Quang tuyến nhiệt quang Quang tuyến nhiệt điện
Lối mắc Manoderecha.svg ≈≈≈ Basic Inductor with B-field.svg ≈≈≈== Basic Inductor with B-field.svg ≈≈≈e
Cộng dây thẳng dẩn điện Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện
với từ vật nằm trong các vòng quấn
Từ cảm
Dòng điện


Nhiệt trở
Năng lượng


Khối lượng


Hằng số C