Tương quan góc và cạnh của tam giác vuông

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Cosine Cos.svg
Sine Sin.svg
Secant
Cosecant Csc.svg
Tangent Tan.svg
Cotangent Cot.svg